Nota legal. Sense perjudici del que preveu cadascun dels formularis del lloc web, quan l’usuari faciliti la seva informació personal està autoritzant expressament a 2MGConsulting al tractament d’aquesta informació per a les finalitats que s’especifiquen. 2MGConsulting incorporarà la informació facilitada per l’usuari en un fitxer de la seva titularitat. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ha estat degudament informada d’aquest fitxer i de les finalitats que en cada cas s’indiquin.
    L’usuari pot exercir el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a aquestes dades mitjançant comunicació escrita enviant un correu electrònic a l’ següent adreça: admin@2mgconsulting.com